+420 800 111 006
APP
BUSINESS
DOBÍRKA

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti Telidoo a.s., se sídlem Mlýnská 425/70, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28264045, DIČ: CZ 28264045, zapsána: veřejný (obchodní) rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5483 pro užívání a poskytování služeb aplikace s názvem TELIDOO, která je primárně dostupná na internetové adrese telidoo.com.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Telidoo a.s., se sídlem Mlýnská 425/70, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28264045, DIČ: CZ 28264045, zapsána: veřejný (obchodní) rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5483 (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o užívání aplikace TELIDOO uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou.

1.2. Termín „aplikace” ve VOP znamená internetovou aplikaci s názvem TELIDOO, která je primárně dostupná na internetové adrese www.telidoo.com (popřípadě z jiných smluvních webových rozhraní, např. GooglePlay, atd.) a mezi jejíž hlavní funkcionality patří zejména poskytování hlasových služeb, služeb krátkých textových zpráv a služeb dobíjení a převádění kreditu.

1.3. Termín „uživatel” ve VOP znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od provozovatele, která užívá aplikaci.

1.4. Termín „spotřebitel“ ve VOP znamená fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5. Termín „smlouva” ve VOP znamená smlouvu uzavřenou mezi uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívání aplikace uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.6. Termín „licence” ve VOP znamená nevýhradní licenci k užívání aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.7. Termín „uživatelský účet” znamená neveřejnou část aplikace, která je uživateli přístupná po zadání přihlašovacích údajů.

1.8. Termín „přihlašovací údaje” znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména uživatele a hesla zvoleného uživatelem, které uživatel uloží do databáze aplikace při zřizování uživatelského účtu prostřednictvím aplikace.

1.9.Termín „uživatelské jméno” znamená identifikaci uživatele v aplikaci TELIDOO. Při registraci uživatele se standardně k uživatelskému jménu přiřadí jméno a příjmení uživatele.

1.10. Termín „e-mail uživatele“ znamená konkrétní e-mailovou adresu uživatele, která identifikuje elektronickou poštovní schránku uživatele, a kterou uživatel uvedl při registraci uživatelského účtu.

2. PODMÍNKY UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání aplikace či dalších produktů a služeb aplikace je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání aplikace a produktů a služeb aplikace jsou provozovatelem považovány za správné.

2.2. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek) či v případě, že uživatel uživatelský účet nepoužívá déle než 12 měsíců.

2.3. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu může uživatel dle aktuálních VOP uzavřít buď na internetových stránkách provozovatele anebo v zákaznické aplikaci. Uživatel vždy postupuje tak, že vyplní požadované údaje do formuláře.

3.2. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními podmínkami” a následným kliknutím na tlačítko „Registrovat” uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP. Uzavřením smlouvy vstupují v účinnost všechna ustanovení těchto VOP včetně příloh.

3.3. Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat” v uživatelském prostředí aplikace je návrhem na uzavření smlouvy ze strany provozovatele. Kliknutí uživatele na tlačítko„Registrovat” je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany uživatele a tímto úkonem je uzavřena smlouva.

4. OBSAH, TRVÁNÍ, ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY

4.1. Obsah smlouvy tvoří ustanovení uvedená v: a) uživatelem akceptovaném formuláři prostřednictvím uživatelského účtu; b) platných VOP; c) podmínkách uživatelem zvolených služeb aplikace; d) podmínkách zvláštních nabídek; e) platném ceníku služeb; f) podmínkách zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokačních údajů uživatelů; g) dalších dokumentů, na které bude uživatel upozorněn.

4.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva zaniká v případech uvedených v těchto VOP anebo dle zákona. Uživatel může kdykoliv ukončit používání aplikace. Ukončení užívání aplikace uživatelem nemá vlivu na povinnosti uživatele uhradit provozovateli objednané služby aplikace. Smlouva také zaniká v případě odmítnutí změny VOP uživatelem. Zanikne-li smlouva a uživateli po zániku smlouvy zůstal uhrazený a nevyčerpaný kredit na jeho uživatelském účtu, je uživatel oprávněn požádat provozovatele o vrácení kreditu. Vrácení kreditu proběhne hotovostně na sídle provozovatele po předchozím vyplnění formuláře uživatelem na webových stránkách provozovatele.

4.3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit uzavřenou smlouvu v části týkající se: ceny služeb aplikace; způsobu a podmínek účtování služeb aplikace; způsobu, rozsahu, parametrů a podmínek poskytování služeb aplikace; ukončení poskytování služeb aplikace a zavádění nových služeb aplikace; rozsah práv a povinností uživatele a provozovatele; způsobu podmínek a vyřízení reklamace; doby trvání a ukončení smlouvy; podmínek a výše úhrad; způsobu doručování; platebních transakcí; zpracování a uchovávání osobních, identifikačních, provozních a lokačních údajů; výhrad ve vztahu k právním předpisům. Dále je provozovatel oprávněn změnit uzavřenou smlouvu z důvodu inflace, zavedení nových služeb aplikace, vývoje nových technologii, změny na trhu elektronických komunikací.

4.4. Upozornění na změnu smlouvy oznámí provozovatel uživateli v dostatečném předstihu, nejméně 7 dní, prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) anebo na e-mail uživatele.

4.5. Souhlas uživatele s užíváním souborů cookies provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást smlouvy.

4.6. Souhlas uživatele s poskytnutím osobních údajů provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást smlouvy.

5. UŽÍVÁNÍ APLIKACE

5.1. Provozovatel uděluje uživateli licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace, zejména uvedených u daného typu služby aplikace, kterou si uživatel objedná.

5.2. Uživatel se za udělení licence zavazuje provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí aplikace, což nevylučuje možnost udělení licence zdarma. Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za službu aplikace dle platného ceníku, pokud danou službu aplikace uživatel použil či si ji objednal.

5.3. Provozovatel má právo poskytnout plnění smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu či službu aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí licence či služby aplikace a nezaplatí-li uživatel za licenci či službu aplikace odměnu v plné výši v provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se smlouva bez dalšího od počátku.

5.4. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví aplikace nebo platební brány propojené s aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet určený provozovatelem.

5.5. Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu. Provozovatel je po uplynutí doby licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit uživatelský účet uživateli

5.6. Uživatel má právo na užívání aplikace za podmínek smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy. Uživatel se zavazuje při užívání aplikace jednat tak, aby jemu ani provozovateli užíváním aplikace nevznikla žádná škoda.

5.7. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikace.

5.8. Uživatel nemá právo prostřednictvím aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s aplikací.

5.9. Uživatel a provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné uživatelem do databáze aplikace jsou části databáze shromážděné provozovatelem a stávají se součástí databáze provozovatele, aniž by uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi aplikace.

5.10. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5.11. Aplikace, jakož její části a funkcionality, a s ní spojené ochranné známky, jakož veškerá majetková autorská práva k aplikaci a jejím částem a službám, náleží výhradně provozovateli. Uživatel nesmí kopírovat ani modifikovat aplikaci či její části, taktéž uživatel není oprávněn dekompilovat zdrojový kód či API (rozhraní pro programování aplikací) aplikace a jejích funkcionalit.

5.12. K plnému užívání aplikace je třeba přístup k síti internet a kompatibilní internetový prohlížeč, jakož mít aktivní, neblokovanou SIM kartu libovolného mobilního operátora, připojení k mobilní síti a aktivované hlasové služby u daného operátora.

6. SLUŽBY APLIKACE

6.1. Provozovatel poskytuje uživateli základní a doplňkové služby. Základními službami jsou hlasové služby, služby krátkých textových zpráv a služby dobíjení kreditu. Doplňkovými službami se rozumí další služby dle aktuální nabídky uvedené v ceníku anebo v zákaznické aplikaci. Platební služby poskytuje provozovatel prostřednictvím třetích osob.

6.2. Všechny služby jsou určeny pro běžné aktivní užívání, nejsou určeny pro automaticky generovaný či jinak nastavený systematický provoz (např. odesílání hromadných zpráv nebo odesílání SMS v pravidelných opakujících se intervalech, atd.).

6.3. Provozovatel je oprávněn bezodkladně omezit nebo přerušit poskytování kterékoliv služby aplikace v případě, že: a) uživatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv splatného závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo VOP; b) uživatel poruší podmínky smlouvy nebo VOP; c) uživatel uvedl nepravdivé údaje při registraci nebo její změně; d) uživatel zneužívá službu aplikace; e) nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody; f) na základě zákona nebo žádosti příslušných orgánů státní moci.

6.4. Cenu za poskytnuté služby účtuje provozovatel uživateli dle platného ceníku a uživatel je povinen ceny uhradit. Ceny se účtují od okamžiku aktivace služby. Ceny za služby třetích stran provozovatel účtuje dle podmínek stanovených příslušnou třetí stranou.

7. HLASOVÉ SLUŽBY

7.1. Hlasové služby TELIDOO jsou poskytovány na vrstvě nad službami klasického mobilního operátora. Pro funkčnost hlasové služby musí mít uživatel aktivní, neblokovanou SIM kartu libovolného mobilního operátora s připojením k mobilní síti a aktivované hlasové služby u operátora, u nějž má uživatel SIM kartu.

7.2. Hlasové služby TELIDOO mohou být zablokované a nelze je poskytovat v případě použití čistě datové SIM karty uživatelem anebo nedostatečného kreditu na SIM kartě uživatele. Pro tyto případy provozovatel doporučuje uživateli zakoupení vhodné nové předplacené SIM karty.

7.3. Při používání hlasových služeb TELIDOO mohou být uživateli z důvodu způsobu spojení hovoru na některých zařízeních (např. Bluetooth příslušenství) zobrazena neznámá volaná čísla. Jedná se však o servisní čísla provozovatele a tato jsou součástí standardního poskytování hlasových služeb TELIDOO.

7.4. Hlasové služby TELIDOO jsou u operátora považovány jako příchozí hovory, u kterých obvykle mobilní operátor neúčtuje dodatečné poplatky. Provozovatel upozorňuje uživatele, že výjimkou je roaming mimo státy EU, kde operátor může účtovat poplatky navíc za příchozí hovory. Uživatel může i mimo státy EU používat hlasové služby TELIDOO, ale mimo cenu hovoru hlasových služeb TELIDOO platí i hovor mobilnímu operátorovi (typicky ale za nižší cenu než běžný odchozí hovor).

7.5. Tarifikace ceny hovorů hlasových služeb TELIDOO probíhá v režimu 60+1, tj. první minuta je účtována celá, poté je zbytek hovoru účtován po vteřinách, není-li ujednáno jinak. V případě, že uživatel má méně kreditu než na jednu minutu hovoru, hovor nebude spojen vůbec. Pokud kredit uživatele dosáhne nuly v průběhu hovoru, bude hovor v okamžiku vyčerpání kreditu odpojen.

7.6. Ceny volání do jednotlivých destinací nalezne uživatel v ceníku. Volání na některé mezinárodní destinace není zatím poskytováno, pro přidání dalších zemí může uživatel kontaktovat provozovatele.

7.7. Tísňové volání nebo volání na barevné a speciální linky je provozováno přes SIM kartu uživatele a případně účtováno mobilním operátorem.

7.8. Provozovatel nenese odpovědnost za možné technické potíže při spojení hovoru či jeho přerušení. Uživatel je oprávněn kontaktovat provozovatele a upozornit jej na vzniklé technické problémy.

7.9. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit či odpojit hovor pokud detekuje z účtu či SIM karty uživatele neobvyklou nebo rizikovou aktivitu.

8. SLUŽBY KRÁTKÝCH TEXTOVÝCH ZPRÁV

8.1. Služby krátkých textových zpráv TELIDOO (Telidoo SMS) jsou poskytovány uživateli v závislosti na uživatelově připojení k síti internet.

8.2. Není – li uživatel připojen k síti internet (offline), provozovatel uživateli službu krátkých textových zpráv zprostředkovává, a tato je účtována uživatelovým mobilním operátorem. Tato služba nemusí být dostupná, pokud je uživatel mimo státy EU.

8.3. Je – li uživatel připojen k síti internet (online), provozovatel uživateli službu krátkých textových zpráv poskytuje prostřednictvím Telidoo SMS Brány.

8.4. Provozovatel poskytuje službu krátkých textových zpráv uživateli zdarma, pokud i adresát (příjemce) krátké textové zprávy je též uživatelem aplikace TELIDOO a současně oba, odesílatel i příjemce Telidoo SMS, jsou online.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě, kdy příjemce krátké textové zprávy není uživatelem aplikace TELIDOO, pak uživatelovo telefonní číslo se příjemci Telidoo SMS zobrazí v obsahu krátké textové zprávy.

8.6. Uživatel a provozovatel tímto sjednávají, že služby krátkých textových zpráv TELIDOO bude provozovatel uživateli poskytovat mimo mobilní operátory i přes aplikace (systémy) třetích stran (např. Whatsapp, Viber, Facebook Messenger, atd.). Plná funkčnost Telidoo SMS však závisí na integraci a kompatibilitě aplikací třetích stran a provozovatel proto negarantuje kvalitu, funkčnost ani rychlost Telidoo SMS pro tyto případy. Uživatel a provozovatel sjednávají, z důvodu přehlednosti a uživatelského komfortu, že provozovatel je povinen při použití Telidoo SMS uživatelem přes aplikace třetích stran, příjemci Telidoo SMS zaslat na náklady provozovatele oznámení, že krátká textová zpráva byla zaslána prostřednictvím aplikace TELIDOO.

8.7. Telidoo SMS se primárně zálohují v telefonním přístroji uživatele. Uživatel může využít doplňkovou službu provozovatele, a to zálohování Telidoo SMS do cloudu provozovatele.

9. SLUŽBY DOBÍJENÍ KREDITU

9.1. Službou dobíjení kreditu se rozumí navýšení kreditu uživatele, který má zřízen uživatelský účet a uzavřel smlouvu s provozovatelem.

9.2. Uživatel může dobít kredit buď platební bránou prostřednictvím své platební karty nebo obsluhou svého bankovního účtu prostřednictvím internetového bankovnictví (online bankovnictví).

9.3. Zvolí – li si uživatel způsob dobití kreditu platební bránou, musí disponovat platnou platební kartou s dostatečným zůstatkem na účtu. Dobití kreditu pak uživatel provede dle pokynů platební brány ČSOB.

9.4. Zvolí – li si uživatel způsob dobití kreditu obsluhou bankovního účtu internetovým bankovnictvím, provede dobití kreditu převodem příslušné peněžní částky ze svého účtu na některý z účtů provozovatele. Uživatel si může vybrat kterýkoliv z účtů provozovatele nabídnutý na webovém rozhraní internetového bankovnictví.

9.5. Platnost kreditu je omezena na 12 měsíců ode dne nabití. Uživatel je oprávněn kredit, který získal úhradou peněžní částky provozovateli, převést na jiného uživatele. Uživatel není oprávněn převést na jiného uživatele kredit, který získal darem od provozovatele nebo na základě marketingové či speciální nabídky. Vrácení kreditu není možné.

9.6. Vyúčtování dobití kreditu (faktura) bude provozovatelem zasláno na e-mail uživatele; též bude k dispozici v historii transakcí uživatele v aplikaci TELIDOO.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1. Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

10.2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od provozovatele, neúmyslně nebo nikoliv z hrubé nedbalosti způsobené provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti provozovatele uvedené ve smlouvě v souvislosti s plněním smlouvy nebo v těchto VOP.

11. POVINNÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

11.1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele (kupř. živnostníky nebo obchodní společnosti) a jiné právnické osoby či orgány státní správy nebo samosprávy.

11.2. Provozovatel tímto informuje uživatele, že: adresa pro doručování písemností provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla provozovatele; telefonický kontakt provozovatele je +420 724 123 456; adresa provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@telidoo.com; odměna provozovatele za licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v aplikaci; uživatel je povinen zaplatit provozovateli odměnu za licenci, není-li licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí aplikace; uživateli nevznikají náklady na dodání; výše dobitého kreditu je stanovena včetně všech daní a poplatků a jeho výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v aplikaci; k užívání aplikace je třeba mobilní telefon s předplacenou SIM kartou a přístup k síti internet a internetový prohlížeč; uživatel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění; převzetím plnění se rozumí poskytnutí licence; poskytnutím licence se rozumí stažení aplikace uživatelem a jeho registrace uživatelského účtu. Ve vztahu k provozovateli nevznikají uživateli žádné vícenáklady za použití komunikačních prostředků na dálku. Údaje o uzavření smlouvy včetně těchto VOP jsou uloženy v databázi aplikace a uživatel k nim má přístup prostřednictvím uživatelského účtu. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském účtu. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím aplikace a tam, kde to aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v aplikaci; provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro provozovatele závazné; provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů. Předmětem smlouvy není dodání zboží, na aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace, které měla aplikace v době jeho zpřístupnění uživateli, lze uplatnit u provozovatele za podmínek stanovených zákonem, smlouvou a těmito VOP. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.

12. ZMĚNA VOP

12.1. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel uzavírá smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

12.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mail uživatele. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

12.3. V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy k již existujícímu uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení uživatelského účtu), řídí se taková smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové smlouvy.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

13.1. Tyto VOP, jakožto i smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

14. ÚČINNOST

14.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2019.


PŘÍLOHA Č. 1 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vaším potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají váš počítač či mobilní telefon identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky vaším potřebám.

Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies. Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies.

Soubory cookies využíváme pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.


PŘÍLOHA Č. 2 - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, jakožto uživatel aplikace s názvem TELIDOO, dostupné v síti internet z internetové adresy www.telidoo.com anebo dostupné na Google Play, tímto uděluji souhlas společnosti Telidoo a.s., se sídlem Mlýnská 425/70, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28264045, DIČ: CZ 28264045, zapsána: veřejný (obchodní) rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5483 (dále jen „Správce“ nebo též „provozovatel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Při dobrovolném zapojení do programu vyplňování online dotazníků za účelem získání kreditu zdarma je možné zpracovávat údaje: pohlaví, bydliště, údaje o domácnosti (počet osob v domácnosti, počet dětí), údaje o bydlení (podnájem, vlastní bydlení, byt, dům), zaměstnání (hladina příjmů, OSVČ/zaměstnanec), vzdělání

Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, zaměstnání, vzdělání, telefonní číslo a e-mail a kontakty je možné zpracovat na základě mého uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let po ukončení trvání smlouvy.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje provozovatele. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. Jsem si vědom, že podle Nařízení mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Přílohy